ธรรมะเก็บตก ๑๙


เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๑๒ พ.ค. ๒๕๖o

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๒๑ พ.ค. ๒๕๖o

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๒๗ พ.ค. ๒๕๖o

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๒๘ พ.ค. ๒๕๖o