เทศน์บนศาลา

ศีล สมาธิ ปัญญา

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

สมาธิชาล้นถ้วย

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิเจ้าเล่ห์

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิหินทับหญ้า

๓o พ.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิสิ้นคิด

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิไก่เขี่ย

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิหญ้าคา

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิกองขี้ควาย

๒ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิอุเบกขา

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิใบลานเปล่า

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิกระเบื้อง

๑o ก.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิทัพพี

๒ ก.ย. ๒๕๖๓