เทศน์บนศาลา

สมาธิเกลือเป็นหนอน

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิจิ้งจอก

๖ พ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิลับๆ ล่อๆ

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิหยุดนิ่ง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิชวนเชื่อ

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิลวงโลก

๘ มี.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธินกหวีด

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิจิตบำบัด

๘ ก.พ. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิแมลงวัน

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิหุ่นไล่กา

๙ ม.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิอึ่งอ่าง

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิคดในข้อ

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒