เทศน์พระ

อาศัย

๓ มิ.ย. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

พึ่งพา

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

ลงธรรม

๔ พ.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

คิดบวก

๒o เม.ย. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

คิดแพ้

๕ เม.ย. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

คิดทำ

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

ทำดี

๖ มี.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

ไว้ลาย

๒o ก.พ. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

ไร้ค่า

๕ ก.พ. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

มีคุณ

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

น้ำลด

๖ ม.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

รู้ลม

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕