ขณะจิตคือนิโรธ

Epub

 

เทศน์บนศาลา

เป็นอีกอย่าง

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

มันคือกิเลส

๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ขณะจิตคือนิโรธ

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ตามใจชอบ

๕ ม.ค. ๒๕๖๒