ปัญญาวิมุตติ เจโตวิมุตติ


เทศน์บนศาลา

ปัญญาวิมุตติ

๓ มี.ค. ๒๕๕o

เทศน์บนศาลา

เจโตวิมุตติ

๒๘ ส.ค. ๒๕๕o