เทศน์บนศาลา

ธรรมถึงใจ

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗

เทศน์บนศาลา

กิเลสถูกคอ

๖ มิ.ย. ๒๕๖๗

เทศน์บนศาลา

ธรรมไก่อ่อน

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๗

เทศน์บนศาลา

กิเลสออกตัว

๗ พ.ค. ๒๕๖๗

เทศน์บนศาลา

ธรรมปนเปื้อน

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗

เทศน์บนศาลา

กิเลสลอยคอ

๘ เม.ย. ๒๕๖๗

เทศน์บนศาลา

ธรรมในระบบ

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๗

เทศน์บนศาลา

กิเลสเกรี้ยวกราด

๙ มี.ค. ๒๕๖๗

เทศน์บนศาลา

ธรรมไขลาน

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๗

เทศน์บนศาลา

กิเลสจดจ่อ

๙ ก.พ. ๒๕๖๗

เทศน์บนศาลา

ธรรมงูๆปลาๆ

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗

เทศน์บนศาลา

กิเลสเด็ดปีก

๑o ม.ค. ๒๕๖๗