เทศน์บนศาลา

ธรรมไขลาน

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๗

เทศน์บนศาลา

กิเลสจดจ่อ

๙ ก.พ. ๒๕๖๗

เทศน์บนศาลา

ธรรมงูๆปลาๆ

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗

เทศน์บนศาลา

กิเลสเด็ดปีก

๑o ม.ค. ๒๕๖๗

เทศน์บนศาลา

ธรรมขวัญอ่อน

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสหัวเรือใหญ่

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

ธรรมปอกกล้วย

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสวางมือ

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

ธรรมแก้วหัวแหวน

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสหนูมีปีก

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

ธรรมยาจก

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสนกมีหู

๗ ต.ค. ๒๕๖๖