เทศน์บนศาลา

ธรรมลายวัฏฏะ

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

กิเลสบ่อนทำลาย

๓o เม.ย. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมเปราะบาง

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

กิเลสนายช่างใหญ่

๑ เม.ย. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมยาหลอก

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

กิเลสเจ้าเรือน

๒ มี.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมภพธาตุ

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

กิเลสผูกขาด

๑ ก.พ. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมฝังกลบ

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

กิเลสแท้จริง

๒ ม.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมแท้จริง

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

กิเลสบิดพลิ้ว

๔ ธ.ค. ๒๕๖๔