เทศน์พระ

น้ำ

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๗

เทศน์พระ

ดิน

๙ ก.พ. ๒๕๖๗

เทศน์พระ

สงสัย

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗

เทศน์พระ

ลังเล

๑o ม.ค. ๒๕๖๗

เทศน์พระ

วาศอก

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

ลดรา

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

ภูมิ

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

ภพ

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

โมหะ

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

โทสะ

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

โลภะ

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

แข็ง

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖