ขมเป็นยา

การตอบปัญหาธรรม เป็นอริยประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เมื่อมีผู้ถามย่อมหมายถึงยังมีผู้สนใจใฝ่ในธรรม หากผู้ตอบรู้จริงจะเป็นประโยชน์มหาศาล ดังที่ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต เมตตาตอบให้หลักเกณฑ์แนวทาง กำลังใจ และคติเตือนใจไว้มากมาย ย่อมเป็นการจรรโลงสืบทอดรักษาพระพุทธศาสนาทางภาคปฏิบัติ

การปฏิบัติธรรม นอกจากมีจิตใจเข้มแข็งแล้ว ต้องมีสติปัญญา มีการฝึกหัด และมีประสบการณ์ แม้มีอำนาจวาสนา ก็ให้ทำจริงจัง ไม่เหลวไหล ทำให้รู้จริงขึ้นมา เหมือนที่ท่านทำอย่างอุกฤษฏ์เดนตายมา ท่านทำมาอย่างไรก็สอนอย่างนั้น การปฏิบัติเบื้องต้นสำคัญมาก ต้องทำความสงบใจหรือทำสมาธิก่อน เมื่อมีสมาธิแล้วอุปมามีน้ำในแก้วนำมาใช้ประโยชน์ได้ ก็ออกใช้พิจารณาด้านปัญญา เพื่อต่อสู้ฆ่ากิเลส

หนังสือขมเป็นยา ท่านพระอาจารย์สงบเมตตาตอบแจกแจงการพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ทางภาคปฏิบัติ พร้อมแนะนำอุบายวิธีต่อสู้เวทนาไว้อย่างละเอียดชัดเจนมาก หากผู้ใดปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม เมื่อเกิดมรรคสามัคคี เกิดธรรมจักร เป็นสมุจเฉทปหานสังหารกิเลสสิ้น ก็จะเข้าถึงสัจธรรม และเป็นการยืนยันพระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน “ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” ในใจดวงนั้น


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ไม่เหลวไหล

๑๗ ส.ค. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ทำให้รู้

๒๓ ส.ค. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

น้ำในแก้ว

๒๔ ส.ค. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

สมควรแก่ธรรม

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ขมเป็นยา

๖ ก.ย. ๒๕๕๗