ยุคทอง

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา สอนที่สุดถึงความพ้นทุกข์ พระพุทธองค์ทรงเป็นต้นสกุลพระป่าออกธุดงค์ปฏิบัติจนตรัสรู้อริยสัจ ๔ ธรรมเก่าแก่ ทรงเผยแผ่จนธรรมเฟื่องฟู ศาสนาเจริญสูงสุด ทรงพยากรณ์กึ่งพุทธกาล ศาสนาจะเจริญอีกหน และทรงวางธรรมวินัยไว้เป็นองค์แทน ซึ่งก็เป็นจริง เพราะธรรมเจริญในใจหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น จากที่ท่านสละทั้งชีวิต สมบุกสมบันบุกเบิกฟื้นฟูธุดงควัตรและปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา ตามสัจจะความเป็นจริงจนเป็นพระอรหันต์

ด้วยการสร้างพระในใจยากที่สุด เพราะกิเลสอวิชชาเจ้าวัฏจักรครองใจสัตว์โลกพาเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุด มีแต่มหันตทุกข์ และไม่มีหนทางที่จะหลุดพ้น นอกจากภาคปฏิบัติเท่านั้น ท่านทั้งสองดุจโคพาฝูงข้ามฝั่งจึงวางข้อวัตรปฏิบัติปฏิปทา ซึ่งล้วนเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด ไม่คลุกคลีกันให้อยู่ป่าเขาในที่สงบสงัด อดอยากขาดแคลนต้องเอาชีวิตเข้าแลก เมื่อศิษย์ดำเนินตามก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เป็นศาสนทายาทธรรม เป็นหลักชัยพระศาสนากันมากมายจนเป็นยุคทอง

กิเลสแท้จริงเป็นธรรมชาติที่เหนียวแน่น ฟุ้งกระจาย เป็นหนอน พลิกแพลงร้อยสันพันคมร้ายและแก้ได้ยากที่สุด พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกจากโลกสู่ธรรม ผิดถ้าไม่รู้ กว่าจะถูกรู้ธรรม กิเลสเรียกคืนไว้ใต้อิทธิพลมัน ทรงสลบถึง ๓ หน และล้วนล้มลุกคลุกคลานทุกข์ยากแสนสาหัสมา การปฏิบัติต้องมีสติ ต้องทำความสงบใจหรือสัมมาสมาธิให้ได้ก่อน แล้วยกขึ้นสู่วิปัสสนา พิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงด้วยภาวนามยปัญญา มีสมุจเฉทปหานฆ่ากิเลส มีขณะจิตคือนิโรธ เมื่อปฏิบัติเป็นชั้นเป็นตอนตามมาตรฐานธรรม มีธรรมะกางร่มคุ้มครองหัวใจ ก็จะขุดค้นเห็นกิเลสหลบในและทำลายถึงไส้ในกิเลส ถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอกุปปธรรม เป็นดั่งดอกบัวเกิดแต่โคลนตม

แต่ปัจจุบันยุคพลาสติก เกิดมามัวเมาชีวิตหรือไปดูธรรมคนอื่น บ้างก็ไม่รักษาข้อวัตรปฏิบัติปฏิปทา ปฏิบัติพอเป็นพิธี สบายๆ ว่างๆ เป็นธรรมเมา เป็นการแก้หรือสะสมกิเลส แต่อยากเด่นดังโมฆบุรุษตายเพราะลาภ ดั่งปั้นดินเป็นดาว ไม่ปั้นใจเป็นธรรม บ้างก็สมาธิชาล้นถ้วย สำคัญตนเป็นโลกุตระ พากันสอนผิดๆ เป็นธรรมขายถูกๆ หลอกลวง อย่าไปหลงเชื่อ ต้องเชื่อกาลามสูตร

"ธรรม" เป็นมรดกเลอเลิศล้ำค่า ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต ท่านได้สืบทอดรักษา โดยพาดำเนินข้อวัตรปฏิบัติปฏิปทาที่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น วางไว้อย่างเคร่งครัด และได้บันลือสีหนาทแสดงธรรมแท้จริง มีมูลค่าจริง เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ทรงคุณค่าไว้มากมาย เพื่อดับไฟป่า โลภ โกรธ หลงในใจ และชี้ มคฺโค ทางสายเอก ไม่ให้เดินหลงทาง แต่ธรรมซื้อไม่ได้ หากผู้ใดศึกษาปฏิบัติบูชาตามเทศนาธรรมนี้อย่างจริงจัง อริยสัจมีหนึ่งเดียว เอโก ธมฺโม ขุดทองได้ทอง เมื่อมีอำนาจวาสนาบารมีธรรมเต็มเปี่ยม ย่อมบรรลุธรรมนี้ได้ เป็น ปจฺจตฺตํ สนฺทิฏฺฐิโก


เทศน์บนศาลา

จากโลกสู่ธรรม

๑๓ พ.ค. ๒๕๕๗

เทศน์บนศาลา

ไปดูธรรม

๒๘ พ.ค. ๒๕๕๗

เทศน์บนศาลา

กิเลสฟุ้งกระจาย

๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๗

เทศน์บนศาลา

ธรรมะเก่าแก่

๑๑ ก.ค. ๒๕๕๗

เทศน์บนศาลา

แก้หรือสั่งสมกิเลส

๓ ส.ค. ๒๕๕๗

เทศน์บนศาลา

ยุคทอง

๒๓ ส.ค. ๒๕๕๗

เทศน์บนศาลา

กิเลสเรียกคืน

๒๔ ส.ค. ๒๕๕๗

เทศน์บนศาลา

ดับไฟป่า

๑ ต.ค. ๒๕๕๗

เทศน์บนศาลา

กิเลสหลบใน

๒๑ พ.ย. ๒๕๕๗

เทศน์บนศาลา

มาตรฐานธรรม

๖ ธ.ค. ๒๕๕๗

เทศน์บนศาลา

ปั้นดินเป็นดาว

๔ ม.ค. ๒๕๕๘

เทศน์บนศาลา

ธรรมะกางร่ม

๒ พ.ค. ๒๕๕๘

เทศน์บนศาลา

ดอกบัว-โคลนตม

๑ มิ.ย. ๒๕๕๘

เทศน์บนศาลา

ธรรมะเฟื่องฟู

๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘

เทศน์บนศาลา

ไส้ในกิเลส

๑๒ ก.ย. ๒๕๕๘

เทศน์บนศาลา

ธรรมขายถูกๆ

๒o ก.ย. ๒๕๕๘

เทศน์บนศาลา

เดินหลงทาง

๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘

เทศน์บนศาลา

ผิดถ้าไม่รู้

๒๒ ก.พ. ๒๕๕๙

เทศน์บนศาลา

ธรรมมูลค่าจริง

๖ เม.ย. ๒๕๕๙

เทศน์บนศาลา

เกลือเป็นหนอน

๔ ก.ค. ๒๕๕๙

เทศน์บนศาลา

ธรรมซื้อไม่ได้

๓o ต.ค. ๒๕๕๙

เทศน์บนศาลา

กิเลสเป็นธรรมชาติ

๑๑ ก.พ. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

สมาธิชาล้นถ้วย

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

โคพาฝูงข้ามฝั่ง

๙ ก.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ธรรมแท้จริง

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

กิเลสแท้จริง

๒ ม.ค. ๒๕๖๕