หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

๓o เม.ย. ๒๕๔๗