หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

๒ ก.ค. ๒๕๔๗