หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

๒๒ ก.ค. ๒๕๔๗