หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

๑๗ ก.พ. ๒๕๔๙