ธรรมะเก็บตก ๓


เทศน์เช้า

ใจไม่ลง

๗ ก.ค. ๒๕๔๔

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๖ ธ.ค. ๒๕๕๓

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๑ พ.ค. ๒๕๕๔

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๑๗ พ.ค. ๒๕๕๔