วิปัสสนาธุระ


เทศน์บนศาลา

สุขภาพจิตดี

๒o เม.ย. ๒๕๕๕

เทศน์บนศาลา

ไม่เห็นหรือไม่มอง

๕ พ.ค. ๒๕๕๕

เทศน์บนศาลา

กิเลสสวมเขา

๒o พ.ค. ๒๕๕๕

เทศน์บนศาลา

วิปัสสนาธุระ

๔ มิ.ย. ๒๕๕๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมะตั้งไข่

๓ ก.ค. ๒๕๕๕

เทศน์บนศาลา

จิตเข้ารหัส

๑๘ ก.ค. ๒๕๕๕

เทศน์บนศาลา

เพราะสำคัญผิด

๑๗ ส.ค. ๒๕๕๕

เทศน์บนศาลา

ทำไขสือ

๑๕ ก.ย. ๒๕๕๕

เทศน์บนศาลา

ลอกคราบกิเลส

๘ ต.ค. ๒๕๕๕

เทศน์บนศาลา

หักปีกกิเลส

๓o ต.ค. ๒๕๕๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมทับจิต

๒๘ พ.ย. ๒๕๕๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมลดค่า

๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๕

เทศน์บนศาลา

ผู้รู้ไม่ใช่นิพพาน

๑๑ ม.ค. ๒๕๕๖

เทศน์บนศาลา

ใจคดในธรรม

๒๖ ม.ค. ๒๕๕๖