ตรงต่อธรรม


เทศน์บนศาลา

ใจหลุดพ้น

๔ พ.ย. ๒๕๔๕

เทศน์บนศาลา

ผู้ถึงฝั่ง

๑๙ พ.ย. ๒๕๔๕

เทศน์บนศาลา

ตรงต่อธรรม

๔ ธ.ค. ๒๕๔๕

เทศน์บนศาลา

รู้จริงเป็นอิสระ

๒ ม.ค. ๒๕๔๖