กิเลสตบตา


เทศน์บนศาลา

รื้อภพถอนชาติ

๑๓ ก.ย. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

กิเลสตบตา

๒๔ มี.ค. ๒๕๔๘