ธงธรรม


เทศน์บนศาลา

กิเลสเป็นมลทิน

๒๓ ส.ค. ๒๕๔๗

เทศน์บนศาลา

ธงธรรม

๓o ส.ค. ๒๕๔๗