พุทธธรรม


เทศน์บนศาลา

ธรรมที่ไม่แซงหน้าแ

๑๒ มี.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

เคารพธรรม

๓ ส.ค. ๒๕๔๘

เทศน์บนศาลา

พุทธธรรม

๓o ส.ค. ๒๕๔๘