สัมมาสมาธิ

Epub | PDF | Flash

คำนำ

            พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา สอนถึงสิ้นสุด แห่งทุกข์ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดและเป็นที่ปรารถนาของนักปฏิบัติ ทั้งหลาย สอนมัชฌิมาปฏิปทา หรือศีล สมาธิ ปัญญา เป็นทางดำเนิน สอนการปฏิบัติต้องเป็นไปตามความเป็นจริง โดยทำความสงบใจก่อน มีสัมมาสมาธิเป็นพื้นฐาน แล้วใช้ปัญญาออกพิจารณา ตามหลัก สมถวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กันไป ดังหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น และครูบาอาจารยทั้งหลาย มีอำนาจวาสนาไดประพฤติปฏิบัติตาม จนสิ้นสุดแห่งทุกข์

           สัมมาสมาธิ เป็นหนังสือธรรมะที่มีสารัตถะประโยชน์อย่างมาก ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต ท่านเมตตาเทศน์เตือนสติชาวพุทธ ให้ตื่นตัวและตระหนักถึงครูบาอาจารย์ที่รู้จริงมีคุณธรรมจำเป็นมาก ซึ่งในปัจจุบันมีน้อยมาก ส่วนครูบาอาจารย์องค์ดังๆ ไม่มีวุฒิภาวะ อวดอ้างเพ้อพกว่ามีคุณธรรมกลับมีมากมาย แต่ภาวนาไม่เป็น ทำสัมมาสมาธิไม่ได้ เป็นสมาธิหัวตอ มิจฉาสมาธิ และมักสวมรอย ปลิ้นปล้อนหลอกลวงอุปโลกน์ธรรมสอนชาวพุทธให้หลงผิดตาม ถือเป็น โมฆบุรุษ เป็นผู้ทุศีล

            ครูบาอาจารย์ที่รู้จริง ท่านสอนให้ดับกิเลสไฟสุมขอนในใจตน ให้รักษาค้นคว้าใจตน ให้รกั ษาพระธรรมวินัย ข้อวัตรปฏิบัติ ปฏปิ ทา และให้ทำสัมมาสมาธิตามที่หลวงปู่มั่นสอนให้พุทโธ แม้ก่อนมรณภาพ ท่านก็ย้ำเตือนว่า "อย่าทิ้งผู้รู้ อย่าทิ้งพุทโธ" หากผู้ใดฝึกหัดปฏิบัติตาม ก็จะเกิดความมหัศจรรย์ เห็นกิเลส เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความ เป็นจริง ในสติปัฏฐาน ๔ มีกาย ในกายไม่มีสติปัฏฐาน ๔ เป็นผู้รู้จริง และที่สุดเป็นผู้สิ้นสุดแห่งทุกข์ เป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส ผู้สืบทอด พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสถาพรสืบต่อไป

มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


เทศน์บนศาลา

สัมมาสมาธิ

๙ ก.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

อุปโลกน์ธรรม

๒ ต.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ไฟสุมขอน

๙ ต.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ในสติปัฏฐานสี่มี

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑