นี่สันนิษฐานเอา

ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต เมตตาตอบคำถามธรรมะอันเป็นสารัตถธรรมที่มีประโยชน์ไว้มากมาย ทั้งชัดเจน สมบูรณ์ครบถ้วน มีเหตุผล ทั้งยกตัวอย่างจริงของวงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นให้เข้าใจง่าย เพื่อผู้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมจะได้มีแนวทาง และมีหลักมีเกณฑ์

เพราะสัจธรรมนี้ละเอียด ลึกซึ้ง และเข้าถึงได้ยาก ฉะนั้น กว่าจะเป็นพระอรหันต์จึงแสนทุกข์ยาก ภาคปริยัติไม่มีทางเข้าถึง ศึกษามาก รู้มาก แต่ไม่รู้จักตัวเอง แล้วคิดแบบโลกๆ แบบวิทยาศาสตร์ สันนิษฐานคาดเดาเอา จึงแก้กิเลสไม่ได้ มีภาคปฏิบัติเท่านั้นทำให้รู้จักตัวตนของเรา แก้กิเลสและเข้าถึงได้ ในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานแล้ว ต้องทำความสงบใจหรือสัมมาสมาธิก่อน ทุกข์ควรกำหนด และให้พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม เท่านั้น ไม่ให้ส่งออกไปเห็นนิมิต เห็นเทวดา ให้กิเลสหลอกตนแล้วจะไปหลอกใคร ภาวนาก็ไม่ก้าวหน้า ส่วนการวัดผลและตรวจสอบอริยธรรม ผลจะต้องเป็นอันเดียวกันและไม่ขัดแย้งกัน

การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ทุกดวงใจว้าเหว่และมีความทุกข์ การครองเรือนแสนยาก การละกามต้องละด้วยการปฏิบัติ ไม่ใช่ละด้วยการศึกษา ส่วนปัญหาในใจเราให้แก้ที่ใจเรา เกาให้ถูกที่คัน ให้หมั่นเพียรปฏิบัติให้เป็นจริงขึ้นมา สัจธรรมความจริงย่อมเกิดในใจเรา


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ทุกข์ควรกำหนด

๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

นี่สันนิษฐานเอา

๕ ก.ค. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

จะวัดผล

๖ ก.ค. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

จะหลอกใคร

๑๒ ก.ค. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เกาที่คัน

๑๓ ก.ค. ๒๕๕๗