จริงไม่ขัด

อริยสัจมีหนึ่งเดียว ธรรมะพระพุทธเจ้า หากรู้จริงไม่ขัดแย้งกันอย่างเด็ดขาด ครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเป็นพระอรหันต์สมานสามัคคี รักใคร่ เชิดชูกันมาก ซึ่งท่านจะทราบภูมิธรรมจากการสนทนา ฟังธรรม และอัฐิเป็นพระธาตุ ดังตำราที่ว่า “พระอรหันต์เท่านั้น อัฐิเป็นพระธาตุ”

หนังสือจริงไม่ขัด ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต ท่านเมตตาตอบปัญหาธรรมที่เป็นสัจธรรมอันเดียวกับบรรดาครูบาอาจารย์ที่มีธรรม ส่วนครูบาอาจารย์ที่ไม่มีธรรม แม้สมาธิก็ไม่มี สอนก็ผิด มักแอบอ้างและอวดอ้างจนสังคมหลงเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ ต้องยึดกาลามสูตร และต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติจึงทราบได้

การปฏิบัติธรรมเป็นความดี ไม่เป็นบ้า ผู้มีปัญหาชีวิตและต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แต่อยากบวช ให้สร้างบารมีกับพระที่บ้าน แก้ปัจจุบันก่อนแล้วจึงบวชหาพระในใจ การปฏิบัติขั้นแรกยากที่สุด เมื่อบรรลุโสดาบันเป็นเรื่องอริยสัจ มีคุณค่ามาก หากใครแอบอ้างเพื่อลาภยศเป็นเรื่องเขาใจเขา ไม่ไปหลงเชื่อ แต่ให้หาสัจธรรมในใจเรา เมื่อเกิดนิมิต จิตส่งออก หรือกลัวเห็นผี ให้กลับมาแก้ใจเรา ดูใจเรา “อย่าทิ้งผู้รู้ อย่าทิ้งพุทโธ” ให้พุทโธชัดๆ ทำสมถกรรมฐานก่อน เป็นสัมมาสมาธิ ก็จะทราบที่อยู่ของจิต และเมื่อเห็นกาย ไม่ใช่เห็นผี ให้ใช้ปัญญาวิปัสสนา ถึงที่สุดก็จะรู้จริงในอริยสัจ เป็น ปจฺจตฺตํ เป็น สนฺทิฏฺฐิโก ในใจผู้ปฏิบัติ


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ใจเขาใจเรา

๒๓ พ.ย. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ดูใจเรา

๒๙ พ.ย. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

พระในใจ

๓o พ.ย. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

จิตอยู่ไหน

๕ ธ.ค. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

จริงไม่ขัด

๗ ธ.ค. ๒๕๕๗