ธาตุรู้

ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต เมตตาตอบแก้ปัญหาธรรมะที่มีประโยชน์ไว้มากมาย รายพระบวชใหม่จะอยู่ต่อหรือสึกไปดูแลพ่อแม่บุญธรรม คนดีพระดีอยู่ที่วุฒิภาวะ อย่าให้กิเลสหลอก ให้ไปตกลงกันก่อน รายที่ภาวนาไม่ก้าวหน้า เกิดมโนภาพที่ไม่ดีต่อพระรัตนตรัยเป็นทุกข์ใจ เป็นกรรมเก่า ให้ไปขอขมา แล้วตั้งใจภาวนาไปเรื่อยๆ ถ้าจิตสงบจะดีขึ้นและเวรกรรมจะค่อยๆ หมดไป รายที่นั่งภาวนาแล้วจิตรับรู้ทั้งพุทโธและได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงให้วางให้หมด แล้วเริ่มต้นใหม่ ให้พุทโธชัดๆ เสียงนั้นก็จะจางและหายไป ส่วนการเรียนอภิธรรม ท่องจำ สร้างจินตนาการได้หมด เป็นธาตุรู้ เป็นธรรมความจำไม่ใช่ความจริงต่างกับภาคปฏิบัติ ซึ่งพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ฆ่ากิเลสตามความเป็นจริง เป็น อกุปปธรรม คือ ธรรมแท้คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

การอดนอนในธุดงควัตรเป็นธรรมาวุธมีประโยชน์มาก ถ้ารู้วิธีใช้อาวุธ เพราะต้นคดปลายตรงไม่มี ห้ามตกภวังค์จะเป็นมิจฉาสมาธิแก้ได้ยากมาก ให้พุทโธชัดๆ หรือใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ร่วมกับการอดอาหาร ผ่อนอาหาร ในการแก้กิเลส มีวิปัสสนาเท่านั้นแก้ได้ แต่ต้องมีสัมมาสมาธิ ถ้าไม่มีจะเป็นวิปัสสนึก เป็นจินตนาการ เมื่อเกิดนิมิต ผู้มีคุณธรรม เธอจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิด ให้ถามธรรม ธรรมจะตอบ และเมื่อมีการปฏิบัติจริงจังต่อเนื่องสม่ำเสมอ มรรค ผล นิพพาน ย่อมเกิดในใจผู้ปฏิบัติ สมดังบทธรรม บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ถามธรรม

๔ ต.ค. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

วิธีใช้อาวุธ

๓ ต.ค. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

คนดีพระดี

๒o ก.ย. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

มาแต่เหตุ

๒๖ ก.ย. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ธาตุรู้

๒๗ ก.ย. ๒๕๕๘