บูชาพุทธะ

การปฏิบัติบูชา คือ การบูชาอันยอดเยี่ยม พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต เมตตาตอบปัญหาธรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติบูชา ด้วยหลักสมถ - วิปัสสนากรรมฐาน และต้องตามความเป็นจริง หากปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่มีหลักเกณฑ์ เมื่อใช้ปัญญาจะเป็นวิปัสสนึก ความเวิ้งว้างไม่มีที่มาที่ไปเป็นอาการ เป็นจิตส่งออก เป็นความว่างเปล่า ไม่ใช่ว่างแบบอวกาศของจิต อวกาศของธรรม ขององค์หลวงตาพระมหาบัว กรณีพระผู้ใหญ่ไม่มีศีลมีธรรม หลีกเลี่ยงไม่กราบได้ แต่ถ้าอยู่ในหมู่สงฆ์ต้องกราบตามหลักอาวุโสภันเต ส่วนการทอดกฐินของวัดป่าสันติพุทธาราม เน้นความสะอาดบริสุทธิ์ ซื่อตรงต่อธรรมะพระพุทธเจ้า จึงไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือแจกซองกฐินเรี่ยไร

ปัญญาในพระพุทธศาสนา คือ ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร ผู้ที่อ้างปัญญาอบรมสมาธิขององค์หลวงตาฯ แต่ปฏิบัติยังไม่ถึง ไม่มีเนื้อหาสาระ และชอบคุยโม้ เป็นราคาคุย ราคาขี้โม้ ส่วนนักปฏิบัติไม่จำเป็นจะไม่พูดคุย ยิ่งผู้ที่รู้จริงเงียบ จะไม่ค่อยคุย ดังเช่น พระอรหันต์ทั้งหลาย ในธรรมทุกขั้น สติจำเป็นและสำคัญมาก จะขาดไม่ได้ สติ สมาธิ ปัญญา เป็นคนละส่วน แต่เกี่ยวเนื่องอุดหนุนกัน อุปมาการเกี่ยวข้าว สติ คือ ระลึกรู้ สมาธิ คือ การรวบรวมกอข้าว ปัญญา คือ เคียวเกี่ยวข้าว

การปฏิบัติธรรม แม้ตกภวังค์เป็นมิจฉาหรือยังไม่ได้ผล ย่อมได้อานิสงส์มาก หากปฏิบัติถูกต้องเป็นสัมมาตามอริยมรรคมีองค์ ๘ แล้วยิ่งเป็นการบูชาพุทธะ ได้เข้าถึงธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต เป็น ปจฺจตฺตํ สนฺทิฏฺฐิโก ในใจตน


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ว่างเปล่า

๒๕ ต.ค. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ราคาคุย

๒๒ พ.ย. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ทอดกฐิน

๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

บูชาพุทธะ

๒๘ พ.ย. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

สติกับปัญญา

๕ ธ.ค. ๒๕๕๘