เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๑o พ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๙ พ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๔ พ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์เช้า

กฐินวัดป่าสันติพุท

๓ พ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๒ พ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๒๓ ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๒o ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๒