ภูมิจิตภูมิธรรม


เทศน์บนศาลา

ภูมิจิต-ภูมิธรรม

๑๗ ต.ค. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

สมถะยกขึ้นวิปัสสนา

๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

ศึกษาธรรมได้ธรรม

๑๑ เม.ย. ๒๕๔๕