ไม่รู้คืออวิชชา

Epub | Flash


การฆ่ากิเลสประเสริฐที่สุด พระพุทธเจ้าสรรเสริญการฆ่ากิเลส หนังสือไม่รู้คืออวิชชา ได้รวบรวมตอบปัญหาธรรมของท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต ซึ่งให้ทั้งสารธรรมและกําลังใจผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอันมาก

ในพระพุทธศาสนามีความจริงอยู่และมีผู้รู้จริงอยู่ ขึ้นอยู่กับทําจริงทําเล่น ถ้าทําจริง ต้องรู้จากการกระทํา หรือรู้จากทํา จึงจะรู้แจ้ง มีเนื้อหาสาระ มีเหตุมีผล ชําระล้างกิเลสได้ตามความเป็นจริง ถ้าทําเล่น เล่นปฏิบัติธรรมก็ได้ของเล่น แต่เป็นอํานาจวาสนา ดีกว่าไม่สนใจศาสนา ด้วยสังคมอยากได้พระดี ซึ่งวงกรรมฐานมีทั้งพระดีและไม่ดี พระดีหาได้ยากแสนยาก ยากเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของง่าย ดังหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นต้องสละชีวิตเข้าแลก เมื่อหลวงปู่มั่นชราภาพ ท่านจึงห่วงหมู่คณะและพูดประจําว่า "หมู่คณะให้ปฏิบัติมานะ แก้จิตแก้ยากนะ ผู้เฒ่าตายไปแล้ว ไม่มีใครแก้นะ ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ"

ด้วยอดีตแก้ไม่ได้ ปัจจุบันเท่านั้นที่แก้ได้ ดังนั้น กรรมในอดีตเคยกล่าวร้ายพระธรรม ให้วาง แล้วให้ปฏิบัติไป ส่วนเรื่องพิจารณาไปมักจบลงที่ความไม่รู้ ภาวนายังมีข้อสงสัย เพราะยังปฏิบัติไม่ถึงความจริง ให้ปฏิบัติจนรู้จริงไม่ใช่รู้จําลูบคลําจนไม่รู้หนอ ไม่รู้ในสัจจะความจริง เพราะปฏิบัติตามกิเลสจึงจบลงที่ไม่รู้คืออวิชชา จิตส่งออก ส่วนปฏิบัติตามธรรมจบลงที่ รู้คือวิชชา จิตไม่ส่งออก แต่จะน้อมไปสติปัฏฐาน ๔ แล้วยกขึ้นสู่วิปัสสนา โดยมีสัมมาสมาธิเป็นเครื่องเกื้อหนุนตลอด เมื่อปฏิบัติถึงที่สุดเป็นผู้รู้จริง เป็นวิมุตติธรรม วิมุตติสุขในใจผู้ปฏิบัติจริง


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ทำจริงทำเล่น

๑๗ พ.ค. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

รู้จากทำ

๑๘ พ.ค. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

อยากได้พระดี

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ไม่รู้คืออวิชชา

๑ มิ.ย. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ไม่รู้หนอ

๗ มิ.ย. ๒๕๕๗