๗ วัน ๗ ปี

ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต เมตตาตอบยืนยันการปฏิบัติตามสติปัฏฐาน ๔ อันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปี อย่างสม่ำเสมอบรรลุธรรมได้จริงๆ แต่ต้องเป็นภาคปฏิบัติเท่านั้น และขึ้นอยู่กับอำนาจวาสนาบารมีของผู้นั้น ซึ่งสังเกตได้จากเชาวน์ปัญญา ดังพระพาหิยะฟังธรรมพระพุทธเจ้าหนเดียวบรรลุธรรม และในปัจจุบันหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ตลอดพระศิษย์ทำได้จริงและยืนยันตลอดมา

การเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีคุณค่ามาก ทางฆราวาสคับแคบ ให้ปฏิบัติเพื่อหล่อเลี้ยงหัวใจ เพื่ออริยทรัพย์ เพื่อความพ้นทุกข์ ไม่ใช่เพื่อเทียบเคียงกับใคร โดยเริ่มต้นทำความสงบใจหรือทำสมาธิก่อน พระพุทธศาสนาสอนทำสมาธิเพื่อวิปัสสนา เพื่อพ้นทุกข์ ไม่ใช่ทำสมาธิเพื่อสมาธิ เพื่อออกรู้ เมื่อปฏิบัติไปแล้วร้องไห้สะเทือนใจ เกิดใจสังเวช ก็ให้ปล่อยวาง ให้ปฏิบัติเป็นปัจจุบัน ให้มีสัจธรรมเป็นเป้าหมาย การแก้ความง่วงอันเป็นจริตนิสัยและอุปสรรค ความง่วงคือเงา ให้อดอาหาร การฝึกมโนมยิทธิผิดๆ ออกรู้เห็นและมีกิริยาเหมือนสัตว์ ให้กลับมาทำกิริยาของธรรม กลับมาที่ผู้รู้ พุทโธ ให้พุทโธชัดๆ ก็จะหาย ส่วนคำตอบ พระดูแลพ่อแม่ชราไม่ผิด แต่พระอาพาธมีลูกสาวดูแลผิด มีการแจกแจงถูกหรือผิด โดยยึดธรรมวินัยองค์แทนพระบรมศาสดาเป็นสำคัญ


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

สมาธิเพื่อ

๑๓ ก.ย. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ถูกหรือผิด

๑๔ ก.ย. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ใจสังเวช

๒o ก.ย. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ง่วงคือเงา

๒๑ ก.ย. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

๗ วัน ๗ ปี

๒๗ ก.ย. ๒๕๕๗