สมาธิจิตบำบัด

ภูมิจิตภูมิธรรมย่อมรู้ได้ด้วยการสนทนาธรรม หรือแสดงธรรม พระอรหันต์ กับ คนจิตผิดปกติ จึงแตกต่างกันราวฟ้ากับดิน ทั้งกิริยาภายนอก ทั้งธรรมภายใน

สมาธิธรรมในทางพระพุทธศาสนาจะหลับตานั่งสมาธิหรือลืมตาเดินจงกรมก็ตาม เมื่อปฏิบัติถูกต้อง จริงจัง อย่างมีสติจดจ่อต่อเนื่อง ตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนแล้ว ผลจะต้องเป็น “สัมมาสมาธิ” เท่านั้นและยกสู่วิปัสสนาพิจารณาธรรมได้ ส่วนผู้ที่จิตผิดปกติแล้วสำคัญตนหลงผิดว่าตนมีคุณธรรม แม้สมาธิธรรมก็ทำไม่ได้และก็ไม่เข้าใจ มิหนำซ้ำไปตำหนิองค์หลวงตาพระมหาบัว ซึ่งเป็นพระอรหันต์ ยิ่งเป็นกรรมหนักมหันต์ จะไม่มีทางเข้าถึงสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าได้เลย เพราะไม่มีพื้นฐานของศีลรองรับ คงเป็นมิจฉาสมาธิ เป็น “สมาธิแมลงวัน” ชอบดมของเหม็น ชอบติเตียนผู้อื่น เป็น “สมาธิจิตบำบัด” ต้องไปบำบัดอาการจิตให้เป็นปกติเสียก่อน แล้วฝึกหัดภาวนาใหม่ เป็น “สมาธินกหวีด” เที่ยวเป่าประกาศอวดตน อวดความยิ่งใหญ่ และเป็น “สมาธิลวงโลก” แล้วยังอ้างตนเป็นอรหันต์ เอาธรรมลวงโลก แสวงหาผลประโยชน์

หนังสือสมาธิจิตบำบัด มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอันมาก ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต เมตตาแสดงธรรมโดยอุปมาให้เห็น “สมาธิธรรมจริง” ของพระพุทธเจ้า กับ “สมาธิธรรมปลอม” ของอรหันต์ลวงโลก ไว้อย่างละเอียดชัดเจน หากได้ศึกษาและปฏิบัติตามย่อมเข้าถึงสัมมาสมาธิ เพื่อพิจารณาธรรมขั้นสูงต่อไป ทั้งเป็นการจรรโลง สืบทอด และปกป้องพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาแห่งปัญญา ไม่ให้เหล่าอลัชชีทุศีล ทุปัญญา นำธรรมจริง ธรรมแท้ มาย่ำยีลวงโลกต่อไป


เทศน์บนศาลา

สมาธิจิตบำบัด

๘ ก.พ. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธินกหวีด

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิลวงโลก

๘ มี.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิแมลงวัน

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓