จะมีภูมิ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา แห่งเหตุผล และเป็นศาสนาเดียวที่สอนถึงที่สุดความพ้นทุกข์ หากผู้ใดเกิดมาพบและได้ปฏิบัติตามหลักธรรม นับว่าไม่เสียชาติเกิดและเป็นบุญวาสนาอันประเสริฐสูงสุด เพราะภูมิมนุษย์เป็นภูมิที่เหมาะสมที่สุด สามารถบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา สมถ – วิปัสสนากรรมฐาน จนบรรลุอริยภูมิขั้นสูงสุด คือ อรหัตตภูมิ

หนังสือจะมีภูมิ ได้รวบรวมจากเทศนาตอบปัญหาภาวนาของท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต ซึ่งท่านแสดงให้เห็นภัยในวัฏสงสาร ไม่ควรนิ่งนอนใจ ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อเริ่มปฏิบัติอุปมามือใหม่หัดขับ บางรายเกิดตัวตน สำคัญตน ให้ใช้สติปัญญาเป็นอุบายสอนตน บางรายจิตสงบจนเข้าใจว่าดับกามได้แล้ว ซึ่งเป็นเพียงการข่มไว้ ให้รื้อค้นกิเลสออกมาพิจารณาทำลาย บางรายมีความโกรธ โทสจริต ให้เมตตาตน บางรายแสวงหาทางปฏิบัติอยู่ไหน ให้ยึดมัคโค ทางอันเอก คือ พระธรรมวินัย สำหรับผู้ที่จะมีภูมิ คือ มีพละกำลังของจิต มีภูมิปัญญา ให้ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจัง จดจ่อต่อเนื่อง และต้องตามความเป็นจริงเท่านั้น เมื่อมีภูมิ มีความสงบของจิต มีสัมมาสมาธิ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญแล้วให้ฝึกหัดใช้ปัญญาพิจารณา หากปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เมื่อถึงที่สุดก็จะทรงอริยจิต อริยภูมิ เช่นพระอริยเจ้าทั้งหลาย


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ตัวตน

๒ พ.ย. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ข่มไว้

๘ พ.ย. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เมตตาตน

๙ พ.ย. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

จะมีภูมิ

๑๕ พ.ย. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ทางอยู่ไหน

๑๖ พ.ย. ๒๕๕๗