ศาสนาอยู่ไหน

หนังสือศาสนาอยู่ไหน ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต เมตตาตอบปัญหาธรรมให้กับผู้เริ่มศึกษาและผู้เริ่มปฏิบัติ ให้เข้าใจแจ่มชัดและศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยเน้นการปฏิบัติบูชาเป็นสำคัญ

ศาสนาพุทธ คือ พุทธธรรม สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ จะต้องศึกษาแล้วปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา ตามความเป็นจริงเท่านั้น จึงจะเข้าถึงนัย แก่นแท้ และรู้คุณค่าศาสนาพุทธได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง ดังที่พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ดำเนินตามรอยองค์พระบรมศาสดา ออกธุดงค์แสวงหาโมกขธรรมตามป่าเขา จนได้วิมุตติธรรมมาครองใจแล้วสั่งสอนมรรคผล ส่วนพระชื่อดังที่อ้างว่าเคยอุปัฏฐากและธุดงค์กับหลวงปู่มั่น แต่ไม่ได้สอนมรรคผล เป็นการคิดไปเอง

ศีลเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิ การรักษาศีล ให้เจตนาวิรัติ ให้ใช้ปัญญา การทำบุญ ให้ทำตามกำลัง แล้วให้ภาวนาเพื่อเป็นสมบัติของตน ในการเริ่มต้นปฏิบัติ หากปากทางเข้าถูกจะถึงปลายทาง รายที่ปฏิบัติบางทีตัวสั่น เห็นการเกิดดับ เห็นอสุภะ เป็นโลกียปัญญา ยังขาดสมาธิ ต้องทำความสงบใจให้มากขึ้น ถ้าจิตสงบแล้วเห็นกายในสติปัฏฐาน ๔ เป็นหินลับปัญญา เป็นมรรค จะสะเทือนใจมาก แต่ถ้าเป็นจินตนาการ เป็นสัญญา เป็นกิเลส ถ้าภาวนาเป็นต้องทำสัมมาสมาธิและทำตามความเป็นจริง จึงเห็นธรรม เห็นตถาคต และเป็นผู้ทรงพระศาสนาอย่างแท้จริง


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

รักษาศีล

๑o ธ.ค. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

คิดไปเอง

๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ศาสนาอยู่ไหน

๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ปากทาง

๒o ธ.ค. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ถ้าเป็น

๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๗