ให้ธรรม

ธรรมะอยู่ฟากตาย พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ตลอดครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นทุกองค์กว่าจะได้ธรรมมาเผยแผ่ ล้วนเป็นนักรบธรรมเดนตาย ต้องสละตาย สละชีวิตเข้าแลก ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต เมตตาตอบให้ธรรมเป็นทาน อุปมา แบบธรรมแท้ กับ แบบโลก ให้มุมมองที่ชัดเจนเป็นประโยชน์มาก

ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งปวง การให้ธรรมแท้ตามพุทธประสงค์ต้องการให้รู้ธรรม โดยเทศนาธรรม หรือแจกหนังสือธรรมะเป็นทาน ดังองค์หลวงตาพระมหาบัวทำเป็นตัวอย่าง แต่มีคนไปลดคุณค่าธรรมะนำไปซื้อขายเป็นบาปกรรม สำหรับปริยัติ พระไตรปิฎก ต้องศึกษาเพื่อปฏิบัติ แต่ต้องวางไว้ ให้ปฏิบัติตามความเป็นจริง ให้เกิดคุณธรรมในใจขึ้นมา ดังคำ ภาษาบาลีจะเป็นกุญแจไขตู้พระไตรปิฎก แต่ศีล สมาธิ ปัญญา จะไขหัวใจ จะไขกิเลส จะเอากิเลสออกจากใจ

เมื่อเกิดมาแล้วชีวิตมีทางเลือก ควรเลือกทำความดี ส่วนเรื่องการทำแท้งเป็นกรรม เลือกไม่ทำได้ การอยู่ทางโลกและได้ปฏิบัติธรรม เมื่อมีปัญหา ธรรมก็จะบรรเทาทุกข์ การชักนำพ่อแม่แสนยาก พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก ลูกต้องทำเป็นตัวอย่าง ประพฤติตัวให้ดี กรณีพระอาบัติผิดศีล สึกแล้วจะขอบวชใหม่ เป็นคติให้ผู้บวชใหม่ เพราะบุญบวชอานิสงส์มาก เพื่อไม่ให้เหยียบหัวพระพุทธเจ้า ควรเสาะหาครูบาอาจารย์ที่ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงพระศาสนา และให้ธรรมแท้เป็นทานได้


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ให้ธรรม

๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๗

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ชีวิตทางเลือก

๑o ม.ค. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ต้องศึกษา

๑๗ ม.ค. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ศึกษาทำไม

๑๘ ม.ค. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

บุญบวช

๒๔ ม.ค. ๒๕๕๘