พุทธปัญญา

พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา สอนอริยสัจ สอนถึงความพ้นทุกข์ พุทธปัญญา หรือ ปัญญาพุทธะ พุทธะ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ปัญญาพุทธะ เกิดจากหัวใจของเรา จากการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาที่ล้มลุกคลุกคลานแสนทุกข์แสนยากมา จนจิตสงบเป็นสัมมาสมาธิและปัญญาก็เป็นภาวนามยปัญญา ออกค้นหากิเลส ค้นหาทุกข์ เมื่อเห็นทุกข์ก็วิปัสสนาถอดถอน ต่างกับปัญญาที่มีกิเลสแล้วหาทางลัด ดูฉลาดทำ แต่โง่กว่ากิเลส เพราะธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน และเป็นขั้นเป็นตอน เป็นธรรมเหนือรู้ เหนือเหตุเหนือผล แต่รู้ได้เมื่อปฏิบัติจริงๆ ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาและกาลามสูตร เมื่อถึงที่สุดเข้าถึงสัจธรรม เข้าถึงธรรมธาตุเหมือนกัน ดังหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ฯลฯ

ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต เมตตาตอบคำถามภาวนาแล้วยังตอบคำถามอื่นที่ได้ปัญญาสารธรรมมากมาย เช่น ธรรมะคืออะไร เรื่องนิกาย พระไตรปิฎกมาจากไหน พระทำไมห่มผ้าสีเหลืองโกนหัวโกนคิ้ว บาป บุญ นรก สวรรค์มีจริงไหม การใช้ธรรมดับความทุกข์อย่างไรถึงจะได้ผลที่สุด การนำธรรมมาแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน พ่อตายแล้วเข้าบ้านไม่ได้ อาม่าเคยอยู่แต่โรงเจอยากให้ภาวนา อานิสงส์การปลูกป่า ฯลฯ หนังสือพุทธปัญญา สรุปที่ว่า “ศาสนาใดไม่มีปัญญา ศาสนานั้นฆ่ากิเลสไม่ได้ แต่ปัญญาต้องมีสัมมาสมาธิเป็นพื้นฐาน”

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ฉลาดทำ

๕ เม.ย. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เรื่องนิกาย

๗ เม.ย. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เหนือรู้

๑๑ เม.ย. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ค้นหาทุกข์

๑๒ เม.ย. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

พุทธปัญญา

๑๓ เม.ย. ๒๕๕๘