ทำลายภพ

การทำลายภพอันไม่มีต้นและปลาย มีเฉพาะพระพุทธศาสนา ด้วยจิตตภาวนาเท่านั้น ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต เมตตาตอบปัญหาธรรมไว้อย่างผู้รู้แจ้งในอริยสัจธรรม การพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ต้องตามความเป็นจริง ต้องมีสัมมาสมาธิก่อน การเห็นกายไม่ใช่ตรึกนึกหรือฝันเอาจะเป็นวิปัสสนึก ส่วนมรรคผลวัดกันที่ผล ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ หากผู้ใดมีวาสนาบารมีจะพบครูบาอาจารย์ พบหมู่คณะที่ดี เมื่อมีศีลคุ้มครอง มีสติตามรักษา ก็ยิ่งทำให้การปฏิบัติก้าวหน้ารวดเร็ว ด้วยชีวิตนี้ มีค่ามาก การใช้ชีวิตจริงทางโลกควบคู่กับทางธรรม การถือศีลต้องมี สติปัญญา เมื่อไม่มีเจตนาฆ่าสัตว์ ถึงจะมีกรรม หากจำเป็นก็ต้องทำ เช่น ปลวกขึ้นบ้าน ต้องรักษาบ้าน ให้จ้างบริษัทกำจัดปลวก เป็นต้น

ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มีขัดแย้งกัน ต้องเป็นไปโดยข้อเท็จจริง เมื่อปฏิบัติมีหลักเกณฑ์ตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลจะเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไป ส่วนกามมีทั้งคุณและโทษ มนุษย์เกิดจากกาม จากพ่อแม่ แม้พระพุทธเจ้าก็เกิดจากกาม แต่กามตัณหาไม่ใช่มรรค ความชอบธรรม ถึงจะเป็นมรรค เช่น มรรค ๘ หรืออยากทำความดีก็เป็นมรรค

ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มีขัดแย้งกัน ต้องเป็นไปโดยข้อเท็จจริง เมื่อปฏิบัติมีหลักเกณฑ์ตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลจะเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไป ส่วนกามมีทั้งคุณและโทษ มนุษย์เกิดจากกาม จากพ่อแม่ แม้พระพุทธเจ้าก็เกิดจากกาม แต่กามตัณหาไม่ใช่มรรค ความชอบธรรม ถึงจะเป็นมรรค เช่น มรรค ๘ หรืออยากทำความดีก็เป็นมรรค


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

มรรคผล

๖ ธ.ค. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ชีวิตจริง

๗ ธ.ค. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ชอบธรรม

๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ไม่รู้เกิด

๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ทำลายภพ

๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๘