ตกทอง

ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต เมตตาเทศน์ตอบปัญหาเพื่อ ข้อเท็จจริงทางธรรม ศีล ๕ บรรลุธรรมได้ ศีล สมาธิ ปัญญา บรรลุธรรม ด้วยปัญญา แต่ต้องมีศีล สมาธิเป็นฐานรองรับ พระพุทธองค์ทรงสอน พระที่ถือศีล ๒๒๗ ข้อไม่ไหวจะสึก ให้ถือศีลข้อเดียว ให้มีเจตนาไม่ทำความผิดจนได้บรรลุธรรม ในความสงสัยปริยัติจะสิ้นไป เมื่อปฏิบัติตามข้อเท็จจริง จึงเข้าสู่มรรค และผล คือ ปฏิเวธ การเห็นเวทนาต้องเป็นจริงขณะภาวนาด้วยสมาธิ สติปัญญา และต้องพิจารณาซ้ำ ถึงที่สุดถ้าเป็นมรรคผลต้องปล่อยวาง ชำระล้าง การพิจารณาอสุภะแล้วสะอิดสะเอียนยังเป็นโลกๆ ต้องพิจารณาเป็นมัชฌิมา เป็นไตรลักษณ์ จึงเป็นธรรม

วงกรรมฐานถามกันสั้นๆ ส่วนถามยาวๆ เป็นนิยายธรรมะ ให้ไปปฏิบัติซึ่งต้องชัดเจนก่อน รายที่อ้างอัปปนาสมาธิ ซึ่งเข้าได้ยากมาก ถามเพื่อตกทอง เพราะการปฏิบัติต้องเพื่อลดกิเลสและเพื่อความรู้จริง ดังหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น สละชีวิตปฏิบัติจนบรรลุธรรม ทำให้สังคมเชื่อถือ แต่มีพวกตกทอง ๑๘ มงกุฎแอบอ้างสร้างภาพ และมีคนยกย่อง อย่าไปหลงเชื่อ ให้ยึดกาลามสูตร เมื่อล้มลุกคลุกคลานจนน้อยเนื้อต่ำใจ ให้ใช้ความพยายามและสติปัญญา การพิจารณากามราคะต้องทำสมาธิ ให้ใจมั่นคงก่อนจึงมีพลังเห็นได้ชัดเจน การคบเพื่อนต้องไว้วางใจกันก่อน ถ้าเพื่อนกัน เพื่อนแท้จะช่วยเหลือ ตายแทนกันได้ และให้ยึดบทธรรม เธอจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิด อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ศีลข้อเดียว

๑o ม.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เห็นเวทนา

๑๖ ม.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ต้องชัดเจน

๑๗ ม.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ตกทอง

๒๓ ม.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เพื่อนกัน

๓๑ ม.ค. ๒๕๕๙