ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่

การแสดงธรรมของท่านผู้รู้จริง จะจําแนก กิเลส กับ ธรรม และแนวปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอริยสัจ เอโก ธมฺโม อันมีหนึ่งเดียวไว้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีหลักมีเกณฑ์และเป็นไปตามหลักธรรมขององค์พระบรมศาสดา ดัง ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต ศาสนทายาทธรรมผู้สืบทอด ข้อวัตรปฏิบัติ ปฏิปทาของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านแสดงอุปมาอุปมัยธรรม เพื่อให้ชาวพุทธได้ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ตรงต่อธรรม

นักปฏิบัติมักเริ่มต้นดี แต่ไปไม่รอด อุปมาขึ้นต้นเป็นลําไม้ไผ่ พอเหลาลงไปเป็นบ้องกัญชา เพราะปฏิบัติไปตามกิเลส เป็นกิเลสเสรี ด้วยการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอริยสัจนั้นแสนยาก ทั้งติดและหลงได้ ต้องใช้ความเพียร ต้องมีวาสนาบารมี และที่สําคัญต้องมีครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงคอยสั่งสอน แต่ปัจจุบันสอนและปฏิบัติพอเป็นพิธี และมักป่าวประกาศ แม้ครูผู้สอนอ้างเป็นศิษย์หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น แต่ไม่รักษาปฏิปทา สมาธิก็ทําไม่ได้ และกล้าปฏิเสธแนวปฏิบัติของครูบาอาจารย์ ปฏิเสธสัมมาสมาธิ และ ขณะจิต เป็นดั่งมหาโจรปล้นศรัทธา กิเลสตีสองหน้า บ้างก็โง่เขลาอ้างธรรมมีอยู่ดั้งเดิม เป็นดั่งธรรมกระดองเต่า มีการกระทําสมกับคําหลวงปู่มั่น ต่อไปวัดป่าจะเป็นวัดบ้าน วัดบ้านจะเป็นวัดบ้า

ชาวพุทธควรอ่าน ศึกษา และปฏิบัติตามหนังสือเล่มนี้ จะเห็น ได้ชัดถึง ธรรมจริง กับ ธรรมปลอม ย่อมจะเกิดปัญญา ไม่หลงเป็นเหยื่อ และจะได้ช่วยกันรักษาสืบทอดมรดกธรรมอันทรงคุณค่าของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ไว้ตราบนานเท่านาน


เทศน์บนศาลา

ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

กิเลสเสรี

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

กิเลสตีสองหน้า

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ธรรมกระดองเต่า

๖ ต.ค. ๒๕๖๔