กิเลสไชโย

กิเลสกลัวแต่ธรรม พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชา เพราะทำให้พ้นจากทุกข์ พ้นจากกิเลส ให้เชื่อกาลามสูตร อย่าให้มีสิ่งใดมาบั่นทอนการปฏิบัติ ให้กิเลสไชโยโห่ร้องว่า ศาสนาจะไม่มีมรรคผล

ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามความเป็นจริง ตามแนวปฏิปทาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ต้องทำความสงบใจ หรือสัมมาสมาธิก่อน จึงยกขึ้นสู่วิปัสสนา ต้องตรงต่อธรรม ตรงต่อความจริง ตรงต่อตน ต้องมีสัจจะ ซื่อสัตย์สุจริต ทำอย่างจริงจังต่อเนื่อง ต้องพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถ้าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้ว ธรรมย่อมประกาศขึ้นกลางหัวใจ ส่วนธรรมโอสถแก้กิเลสและรักษาโรค บริษัท ๔ จะทำได้ขึ้นกับจิตใจที่สูงต่ำ ซึ่งจิตต้องมีกำลัง สมาธิต้องมั่นคง สำหรับกามวิตกของภิกษุต้องแก้ที่ต้นเหตุตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้

การสอนเพื่อมรรค ผล นิพพาน เพื่อสร้างศาสนทายาทธรรมยากเย็นแสนเข็ญ จิตที่สูงกว่า จะดึงจิตที่ต่ำกว่า เมื่อจิตดวงใดพัฒนาฉลาดขึ้นมา จะเป็นประโยชน์มาก เมื่อพิจารณากายแล้วไม่ได้อะไรเลย หรือจิตส่งออก เห็นนิมิต ให้กลับมาทำความสงบใจก่อน ให้พุทโธต่อเนื่องชัดๆ หากปฏิบัติตามครูบาอาจารย์แล้วทำไม่ถึง ให้พยายามเพื่อรู้ ทำเพื่อรู้ เมื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์ ไม่มีการไป ไม่มีการมา หรือถึงซึ่งพระนิพพาน เมื่อรู้แล้ว อริยสัจมีหนึ่งเดียว จะเหมือนกัน ไม่ขัดแย้งกัน


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ต่อตน

๓o เม.ย. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

บริษัท ๔

๑ พ.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ฉลาดขึ้น

๕ พ.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

กิเลสไชโย

๗ พ.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ทำเพื่อรู้

๘ พ.ค. ๒๕๕๙