ไฟกิเลส

ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต บันลือสีหนาทแสดงและตอบปัญหาธรรม เป็นธรรมแท้ที่เกิดจากภาคปฏิบัติมีประโยชน์มาก คำถามดุ้นไฟ คือ ไฟกิเลสตัณหาความทะยานอยาก โลภ โกรธ หลงในใจคน สังคมชาวโลกล้วนถือดุ้นไฟที่แผดเผาเร่าร้อนด้วยกองทุกข์อยู่ตลอดเวลา พระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจ ทรงทิ้งดุ้นไฟเป็นพระองค์แรก ทรงสอนให้ทิ้งดุ้นไฟ ทรงสอนอนุปุพพิกถา และทรงวางธรรมวินัยไว้เป็นมรดกธรรม

พุทธพจน์สำคัญ ความไม่ประมาท และ ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เมื่อเจ็บป่วยเคยผ่าตัดเป็นโรคของเราไม่ให้ท้อถอย ให้เป็นครูสอนใจ ให้หาหมอดีรักษากาย และให้เร่งปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ด้วยทางฆราวาสคับแคบ หากจะลาออกจากงานมาปฏิบัติธรรม รายที่ครูบาอาจารย์ห้าม ต้องเคารพเชื่อฟัง ส่วนคำถามที่ตอบไปแล้ว ถามแล้วขอยกเลิกเป็นประจำ ห้ามถามมาอีก อุปมาหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ ขโมย ไม่จริงใจ ไม่มีความสัตย์ความจริงเป็นอธรรม

พุทโธ พุทธานุสติสำคัญมาก หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เน้นพุทโธ ทำความสงบใจก่อน เมื่อจิตสงบจะเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ผู้ที่ภาวนาเป็น ค้นหาพุทธะเจอแล้ว จะไม่สงสัยในมรรค ผล นิพพาน ส่วนการปฏิบัติที่ไม่ใช่มรรคและไม่เคารพธรรมจะไม่มีผล จิตที่สูงกว่าดึงจิตที่ต่ำกว่า จึงควรศึกษากับครูบาอาจารย์ที่มีภูมิจิตภูมิธรรม


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ไฟกิเลส

๑๔ พ.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

โรคเรา

๑๕ พ.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

จิ้งจอก

๒๑ พ.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ค้นหาพุทธะ

๒๘ พ.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ไม่ใช่มรรค

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๙