ทองตก

คนไม่มีอำนาจวาสนา ไม่มีโอกาสนับถือศาสนาพุทธ ชาวพุทธให้ยึดพระรัตนตรัย บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ภาวนามีอานิสงส์มากที่สุด พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชา ให้เชื่อกาลามสูตร อย่าไปตื่นฆราวาสสอนธรรม อย่าไปเชื่อกรณีตกทองที่เน้นสร้างบารมี ๑๐ ทัศ ส่วนภาวนาไม่ต้องทำจริงจัง หากไปหลงเชื่อดังทองตกจากคอ

มีแต่ไม่เอา ธรรมขั้นสูงของจอมปราชญ์ ยืนยันมรรค ผล นิพพาน ว่ามีอยู่จริง บรรดาผู้มีคุณธรรมขั้นสูงย่อมยืนยันได้ ดังท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต เมตตาตอบปริศนาธรรมนี้ มีโกรธ มีทุกข์ มีวิมุตติสุข แต่ไม่ติดสุข มีแต่ไม่เอา แม้ฝึกปฏิบัติแล้วจิตส่งออก เห็นนิมิต มีแต่ไม่เอา ต้องกลับมาทำจิตสงบเข้าสู่สัมมาสมาธิก่อน ถ้าพิจารณาปัญญาจะเป็นโลกุตตระ หากมีอำนาจวาสนาก็จะเข้าสู่มรรคสู่ผลได้

อำนาจ วาสนา บารมี มาจากทาน ศีล ภาวนา แต่ต้องเป็นธรรม ทำด้วยกรรมดีมีเจตนาสะอาดบริสุทธิ์ ไม่ทำเป็นโลก โฆษณาหาชื่อเสียง เมื่อมีปัญหาชีวิตไม่ท้อแท้ ให้ตั้งสติ แค่ทำให้ดีที่สุด ให้มันผ่านไป การภาวนาทำเพื่อจิต ทำได้ทุกคนแม้คนพิการ เมื่อมีอาการต่างๆ ให้กำหนดพุทโธชัดๆ จะวางไปเรื่อยๆ จิตสงบจะหายสงสัย ส่วนทุกขาปฏิปทา ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา ทุกข์เพื่อธรรม เห็นทุกข์เห็นธรรม ต่างกับ อัตตกิลมถานุโยค การทรมานตน ทุกข์ยากลำบากเปล่า ไม่เข้าสู่อริยสัจ


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

มีแต่ไม่เอา

๕ มิ.ย. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ทองตก

๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

กรรมดี

๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

แค่ทำ

๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ลำบากเปล่า

๒ ก.ค. ๒๕๕๙