พูดง่าย ทำยาก

ศาสนาพุทธเรียบง่ายติดดิน โศลกธรรมของหลวงปู่ดูลย์ อุตโล“คิดเท่าไรก็ไม่รู้ ต้องหยุดคิด แต่ต้องอาศัยความคิด” เหตุผลสมบูรณ์กระชับชัดเจน พูดง่าย ทำยาก กว่าท่านจะหลุดพ้นรู้เข้าใจจริง พูดง่ายๆ ท่านปฏิบัติยากเย็นแสนเข็ญมาก่อน ปุถุชนคิดแบบโลกไม่อาจเข้าใจได้จึงตีความสงสัยกัน ปฏิบัติก็จะเอาง่ายรวบรัด ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต ได้ตอบโศลกธรรมนี้ไว้อย่างผู้รู้จริง ทำให้เข้าใจง่าย

ผู้คิดล่วงเกินพระรัตนตรัยเป็นเวรกรรม ให้ขอขมาแล้วภาวนา ทำแต่ความดีก็จะจางไป เมื่อพ้นทุกข์ก็จะหายไปเอง ส่วนความเชื่อพระโพสพ แม่ย่านาง เป็นขวัญกำลังใจ หากอยากพ้นทุกข์ ต้องวางหมด ให้เชื่ออริยสัจ เชื่อสัจจะความจริง บำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา

ธรรมอยู่ฟากตาย หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น พาปฏิบัติอุกฤษฏ์ แต่ปัจจุบันปฏิบัติลัดสั้นง่ายๆ สบายๆ ไม่มีธรรมในใจ รับรองกันเองเป็นอุปาทานหมู่ ถ้าภาวนาแล้วเป็นทุกข์เป็นยาก มีอาการเกร็ง เป็นเวรกรรม เป็นเหตุให้ใช้สติปัญญา ให้พุทโธชัดๆ เดินจงกรม หากลังเลสงสัย กิเลสสงสัย พุทโธไม่ได้ ให้ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ กรณีพระวินัย ขาดเจตนาอยากได้ไม่เป็นปาราชิก การปฏิบัติยากคราวเริ่มต้น ถ้าตั้งเป้าไว้ ทำให้ได้ ตกภวังค์ให้แก้ไขไปเรื่อยๆ คุ้นชินจนเผอเรอให้มีสติ ถ้าภาวนาเป็น เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมา มีเหตุมีผล เป็นขั้นเป็นตอน ถึงที่สุดวิมุตติธรรม


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ขวัญกำลังใจ

๓ ก.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ภาวนาแล้วเป็น

๙ ก.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

กิเลสสงสัย

๑o ก.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

พูดง่าย ทำยาก

๑๖ ก.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ขาดเจตนา

๑๗ ก.ค. ๒๕๕๙