จะขายชื่อ

การปฏิบัติบูชา เพื่อความพ้นทุกข์ ถือเป็นงานสำคัญโดยตรงของพระ ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต มุ่งสืบทอดรักษาปฏิปทาท่านพระอาจารย์เสาร์ ท่านพระอาจารย์มั่น การนำชื่อครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงคุณธรรม มาตั้งชื่อวัดด้วยเจตนาบริสุทธิ์ เพื่อเทิดทูนบูชาแล้วทำได้ แต่พระโมฆะ โมฆบุรุษตายเพราะลาภ ไม่มีวุฒิภาวะ ไม่มีความ สามารถ เจตนาตั้งชื่อวัด เพื่อจะขายชื่อท่าน เพื่อให้สังคมเชื่อถือ ยอมรับนับถือ เพื่อหาผลตอบแทน อย่าไปทำ อย่าไปขายชื่อท่านเป็นอันขาด

พระจัดงานวันเกิดเป่าเค้กฉลองแล้วออกโซเชียล ประมาทมาก มีมารยาสาไถย ไร้สาระ พระไม่ใช่ฆราวาส ไม่ควรทำ พระพุทธเจ้าไม่มีการจัดงานวันเกิด ครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรม เป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาเมื่อท่านชราภาพ จึงมีงานวันเกิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ชาติ ศาสนา

เมื่อถูกหยามศักดิ์ศรีจนคิดฆ่าเขา ให้ใช้สติปัญญา ขันติ รักษาใจ เมื่อจะทำบุญ เธอจงทำที่พอใจ ถ้าทำเพื่ออานิสงส์ ควรทำกับเนื้อนาบุญ ระดับของทาน ศีล ภาวนา ภาวนาอานิสงส์มากที่สุด ทุกข์ของบัณฑิต คือ อยู่กับคนพาล ถ้าคนโกงได้ยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเป็นบาปของเขา เราจะเอาแต่ได้ ไปลบล้างอำนาจวาสนาไม่ได้ ให้ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว การปฏิบัติจริงจังต้องมีสาระ ถามตอบตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลาน ส้มหล่น จนที่สุดวิมุตติธรรมมีประโยชน์มาก ผู้ไม่รู้ถามไม่ได้ ผู้ไม่รู้ตอบไม่ได้


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

จะขายชื่อ

๒๓ ก.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ไม่ใช่ฆราวาส

๒๔ ก.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

จะทำบุญ

๓o ก.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

จะเอาแต่ได้

๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ต้องมีสาระ

๖ ส.ค. ๒๕๕๙