เจโตวิมุตติ


เทศน์บนศาลา

การพิจารณากาย

๗ มิ.ย. ๒๕๕๒

เทศน์บนศาลา

อำนาจกิเลส

๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๓

เทศน์บนศาลา

สูญเปล่า

๒๖ ก.ค. ๒๕๕๓