วิถีแห่งพุทธะ


เทศน์บนศาลา

ขันธ์ ๕ ที่เป็นภาร

๘ ก.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

ค่าของคน

๑๗ ม.ค. ๒๕๔๖

เทศน์บนศาลา

ผ่านทุกข์

๕ ส.ค. ๒๕๔๖

เทศน์บนศาลา

ติดดี

๒๘ ส.ค. ๒๕๔๖

เทศน์บนศาลา

วิถีแห่งพุทธ

๑๘ ก.ย. ๒๕๔๖

เทศน์บนศาลา

กับดักกิเลส

๒๔ ต.ค. ๒๕๔๖

เทศน์บนศาลา

ใกล้หรือไกลธรรม

๒๓ พ.ย. ๒๕๔๖