เทศน์พระ

โอ่อ่าด้วยธรรม

๒๒ ก.ย. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๕

๗ ก.ย. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๔

๒๓ ส.ค. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๓

๙ ส.ค. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๒

๒๕ ก.ค. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑

๑๑ ก.ค. ๒๕๔๙