เทศน์พระ

ภูมิ

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

ภพ

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

โมหะ

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

โทสะ

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

โลภะ

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

แข็ง

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

อ่อน

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

ร้อน

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

เย็น

๑ ส.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

รกราก

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

ต้นลำ

๓ ก.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

รากใบ

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๖