เทศน์พระ

หาทำ

๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

รามือ

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ใจลอย

๘ พ.ย. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ตั้งมั่น

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

งูเห่า

๑o ต.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ทำที่ชอบ

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ไม้ใหญ่

๑o ก.ย. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ออกประตู

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

เข้าตรอก

๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

เขตป่า

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ใจคิด

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ความคิด

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕