เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๘

๑๗ เม.ย. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๗

๒ เม.ย. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๖

๑๘ มี.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๕

๓ มี.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๔

๑๗ ก.พ. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๓

๒ ก.พ. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๒

๑๘ ม.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๑

๓ ม.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๐

๒o ธ.ค. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๙

๕ ธ.ค. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

ใจเป็นสัปปายะ

๒o พ.ย. ๒๕๔๙

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๘

๕ พ.ย. ๒๕๔๙