เทศน์บนศาลา

วันปวารณาออกพรรษา

๘ ต.ค. ๒๕๓๘

เทศน์บนศาลา

การพิจารณาจิต

๑ ต.ค. ๒๕๓๘

เทศน์บนศาลา

เทศน์ในวันวิสาขบูช

๒๓ ก.ย. ๒๕๓๘

เทศน์บนศาลา

ปลูกดอกบัวที่ใจ

๒๔ ส.ค. ๒๕๓๘