เทศน์บนศาลา

ธรรมไก่กา

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

กิเลสลบด้วยเท้า

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมเขียนด้วยมือ

๑o ก.ย. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

กิเลสได้น้ำ

๓ ก.ย. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมพอเป็นพิธี

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

กิเลสเป็นพิษ

๒o ส.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมผักชี

๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

กิเลสหน้าไหว้หลังห

๕ ส.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมหินทับหญ้า

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

กิเลสขี่หลังเสือ

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมดอกบัวบาน

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

กิเลสซ่อนเขี้ยวเล็

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕