เทศน์บนศาลา

จิตเห็นจิตเป็นมรรค

๔ ส.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

เห็นช้างขี้

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

หมูป่าสอนธรรม

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

สารพิษตกค้าง

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

เห็นกิเลสเป็นธรรม

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

พุทธภูมิ

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ไม่ลวงโลก

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ความรู้พอ

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ขโมยเขามา

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ปฏิบัติต้องทำเป็น

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ไม่จริงคือไม่รู้

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ภาวนามยปัญญา

๑ มี.ค. ๒๕๖๑