เทศน์บนศาลา

เป็นอีกอย่าง

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

กิเลสกัดเซาะ

๗ พ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ธรรมชาติสร้างมา

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ในสติปัฏฐานสี่มี

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ไฟสุมขอน

๙ ต.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

อุปโลกน์ธรรม

๒ ต.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

กิเลสปั้นแต่ง

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

สมมุติว่าปัญญา

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

สัมมาสมาธิ

๙ ก.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ผู้นั้นเห็นตถาคต

๓ ก.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ผู้ใดเห็นธรรม

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

นิโรธดับทุกข์

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๑