เทศน์บนศาลา

ท่าดีทีเหลว

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ทำเหมือนรู้

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ปัญญาอ่อน

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ภาวนาชอบ

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ศีล สมาธิ ปัญญา

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

สมาธิชาล้นถ้วย

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิเจ้าเล่ห์

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิหินทับหญ้า

๓o พ.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิสิ้นคิด

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิไก่เขี่ย

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์บนศาลา

สมาธิหญ้าคา

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓